របៀបចូលទស្សនាការប្រកួតរបស់ Keo Rumchong vs. Omar Samb

របៀបចូលទស្សនាការប្រកួតរបស់ Keo Rumchong vs. Omar Samb ⬇️⬇️⬇️

1. ចូលទៅកាន់វិបសាយ: FightLive.TV
2. ដើម្បីបានទស្សនាអ្នកត្រូវចំណាយ $6.95
3. ការប្រកួតចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង១០រាត្រីនេះ (ម៉ោងនៅកម្ពុជា)
4. Keo Rumchong vs. Omar Samb នឹងប្រកួតនៅម៉ោង១:៣០នាទីយប់Shop Fairtex Kun Khmer – The best prices on Fairtex in the world!

http://www.FairtexKunKhmer.comគូដែលត្រូវប្រកួត:

Fight #1: 78 Kg
Mamadou Traore vs. Salvador Vergara

Fight #2: 67 Kg
Jeremy Payet Vs Rit Nattakit

Fight #3: 61.5 Kg
Simon Robyn (France) Vs Julio Santibanez

Fight #4: 76kg
Ahmed Haroun Vs Gabriel Semmour

Fight #5: (Championship fight) 70 Kg
Omar Samb (France) Vs Keo Rumchong (Cambodia)

Fight #6: (Championship fight) 76 kg
Mikael Benatar Vs Joakim Hagg

Fight #7: 72,5 Kg
Gaetan Dambo Vs Ibrahim KanouteThis is how you watch Keo Rumchong vs. Omar Samb

1. Visit website: FightLive.TV
2. To watch the show, you have to pay $6.95
3. Show starts at 10 PM (Cambodian time)
4. Keo Rumchong vs. Omar Samb will start around 1.30 AM
This is the fight card:Fight #1: 78 Kg
Mamadou Traore vs. Salvador Vergara

Fight #2: 67 Kg
Jeremy Payet Vs Rit Nattakit

Fight #3: 61.5 Kg
Simon Robyn (France) Vs Julio Santibanez

Fight #4: 76kg
Ahmed Haroun Vs Gabriel Semmour

Fight #5: (Championship fight) – 70 Kg
Omar Samb (France) Vs Keo Rumchong (Cambodia)

Fight #6: (Championship fight) – 76 kg
Mikael Benatar Vs Joakim Hagg

Fight #7: 72,5 Kg
Gaetan Dambo Vs Ibrahim Kanoute

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s