គង់ សំបូរ ចាញ់ប្រកួតដោយពិន្ទុនៅ ONE Championship

កីឡាករប្រចាំក្លឹប«អាណាចក្រប្រយុទ្ធ» សន្សំពិន្ទុបិះនឹងអាចយកឈ្នះការប្រកួតកម្មវិធី ONE Championship Super Series ប៉ុន្តែមិនប្រយ័ត្នក៏ត្រូវដួលពេលប្រយុទ្ធជាមួយភាគីចិន Zhang Chenglong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s